รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2564_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมภาร ดาไกร
เลขที่หนังสือสำนักราช
ที่ พว 0207.83/16057
รายละเอียด
ด้วย นายสมภาร ดาไกร ราษฎรบ้านหนองเอียน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำห้วยเสวฝั่งซ้าย ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย และฝั่งขวา ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 ก.ย. 2564 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 ก.ย. 2564 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
21 ก.ย. 2564 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 ก.ย. 2564 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้