รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_20
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญกลิ่น กาวิลเครือ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/14259
รายละเอียด
ด้วย นายบุญกลิ่น กาวิลเครือ ราษฎรบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ส.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 ส.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 ส.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
6 ก.ย. 2564 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
6 ก.ย. 2564 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ก.ย. 2564 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
24 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
7 ต.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
5 ต.ค. 2564 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
27 ต.ค. 2564 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
2 พ.ย. 2564 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
7 ต.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัคว์ป่า และพันธุ์พืช
5 ต.ค. 2564 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
27 ต.ค. 2564 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
5 พ.ย. 2564 4
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้