รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2564_21
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
ผู้ถวายฎีกา
นายมนต์ชัย อุตทังไข
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/14825
รายละเอียด
ด้วย นายมนต์ชัย อุตทังไข ราษฎรบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 ก.ย. 2564
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 ก.ย. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ก.ย. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ก.ย. 2564 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต
10 ก.ย. 2564 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ย. 2564 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 ม.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
18 ต.ค. 2564 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
30 มี.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
18 ต.ค. 2564 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
30 มี.ค. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้