รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2564_12
เรื่อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ่อพักน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/5934
รายละเอียด
ด้วย นายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการตำแหน่งผู็อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่าโรงพยาบาลสังขละบุรีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งการก่อสร้างบ่อพักน้ำในบริเวณโรงพยาบาลฯ เพื่อรองรับน้ำจากสำนักชลประทานที่ 13 จะสามาถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ จึงขอพระราทานพระมาหกรุณาในการก่อสร้างบ่อพักน้ำ เพื่อให้มีคุณภาพและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบิโภคภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการช่วยเหลือ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 ธ.ค. 2563
ปีงบประมาณ
2564
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
กาญจนบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 ธ.ค. 2563 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
7 ธ.ค. 2563 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ธ.ค. 2563 13
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
30 ธ.ค. 2563 15
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
30 ธ.ค. 2563 15
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้