รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2565_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู
ผู้ถวายฎีกา
นายต๊วน สิงห์วิเชียร (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/22368
รายละเอียด
ด้วย สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณากรณี นายต๊วน สิงห์วิเชียร ราษฎรบ้านท่าหมื่นราม ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพู เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ธ.ค. 2564
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พิษณุโลก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ธ.ค. 2564 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ธ.ค. 2564 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ธ.ค. 2564 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ลลิต
29 ธ.ค. 2564 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ธ.ค. 2564 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
21 มี.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12 ม.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 มี.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 มี.ค. 2565 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
25 เม.ย. 2565 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพิษณุโลก
6 ม.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 ม.ค. 2565 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 มี.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
24 มี.ค. 2565 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
25 เม.ย. 2565 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพิษณุโลก
6 ม.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้