รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_2
เรื่อง
ขอพระราชทานบึงน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภค
ผู้ถวายฎีกา
นางลัดดาวรรณ อุดขาว (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/1014
รายละเอียด
ด้วยนางลัดดาวรรณ อุดขาว อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานบึงน้ำสาธารณะสำหรับกักเก็บน้ำให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปี และในพื้นที่มีเพียงหนองยาวไหลผ่าน ในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมและในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สระบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 มี.ค. 2565 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
28 มี.ค. 2565 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 มี.ค. 2565 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
5 พ.ค. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
9 พ.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
6 มิ.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสระบุรี
9 พ.ค. 2565 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
10 พ.ค. 2565 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ
8 มิ.ย. 2565 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้