รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาลำน้ำห้วยพานและแก้มลิงหนองเป่ง ด้วยนางเพลินจิตต์ ผิวผาง หมู่ที่14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผู้ถวายฎีกา
นางเพลินจิตต์ ผิวผาง
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/953
รายละเอียด
ด้วยนางเพลินจิตต์ ผิวผาง บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่14 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาลำน้ำห้วยน้ำพานและแก้มลิงหนองเป่ง เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 มี.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 มี.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 มี.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 มี.ค. 2565 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์ เพิ่มเกษร
21 มี.ค. 2565 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 มี.ค. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
9 มิ.ย. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/6241
28 เม.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604/1960
23 พ.ค. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/6407
2 มิ.ย. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุดรธานี ที่ อด 0017.1/6241
2 พ.ค. 2565 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604/1960
23 พ.ค. 2565 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0810.4/6407
2 มิ.ย. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้