รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมบูรณ์ ลาลี (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 5775
รายละเอียด
ด้วย นายสมบูรณ์ ลาลี ราษฎรบ้านกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านกอกและตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 เม.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุบลราชธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 เม.ย. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 เม.ย. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 พ.ค. 2565 11
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สมศักดิ์ เพิ่มเกษร
2 พ.ค. 2565 11
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 พ.ค. 2565 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุบลราชธานี ที่ อบ 0017.1/23127
10 มิ.ย. 2565 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/2553
28 มิ.ย. 2565 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุบลราชธานี ที่ อบ 0017.1/27101
1 ก.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุบลราชธานี ที่ อบ 0017.1/23127
13 มิ.ย. 2565 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/2553
29 มิ.ย. 2565 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จ.อุบลราชธานี ที่ อบ 0017.1/27101
4 ก.ค. 2565 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้