รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2565_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสมบูรณ์ ลาลี (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/ 5775
รายละเอียด
ด้วย นายสมบูรณ์ ลาลี ราษฎรบ้านกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงหนองคำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านกอกและตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 เม.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุบลราชธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 เม.ย. 2565 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้