รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2565_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง
ผู้ถวายฎีกา
นายสุชาติ วารีภพ ราษฎรบ้านมหาเจรียล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.82/ 9539
รายละเอียด
ด้วยนายสุชาติ วารีภพ ราษฎรบ้านมหาเจรียล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้มีหนังสือขอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการแก้มลิงบ้านมหาเจรียล่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 มิ.ย. 2565
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
จันทบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
9 มิ.ย. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 มิ.ย. 2565 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
14 มิ.ย. 2565 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมศักดิื เพิ่มเกษร
15 มิ.ย. 2565 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 มิ.ย. 2565 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
31 ส.ค. 2565
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
4 ก.ค. 2565 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดจันทบุรี
5 ก.ค. 2565 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
28 ก.พ. 2566 172
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
28 ก.พ. 2566 172
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
28 ก.พ. 2566 172
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
21 มี.ค. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้