รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2566_2
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นางปรียา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.83/22346
รายละเอียด
ด้วยนางปรียา บุญทวี ราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ 4 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีราษฎรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยค่าที่ดินซ฿่งถูกเวนคืนและเงินเยียวยา ในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 ธ.ค. 2565
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ขอความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน
จังหวัด
ชัยภูมิ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ธ.ค. 2565 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ธ.ค. 2565 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 ม.ค. 2566 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.สุพร (รกท.รปร.รปท.ลปร.)
4 ม.ค. 2566 8
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ม.ค. 2566 8
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
28 ก.พ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้