รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายศรีวัน ลาภเกิด
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 5730
รายละเอียด
ด้วย นายศรีวัน ลาภเกิด ราษฎรบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 หรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 เม.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
12 เม.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 เม.ย. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 เม.ย. 2566 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ส
21 เม.ย. 2566 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 เม.ย. 2566 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้