รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายศรีวัน ลาภเกิด
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0207.84/ 5730
รายละเอียด
ด้วย นายศรีวัน ลาภเกิด ราษฎรบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแหน้วพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 หรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 เม.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
12 เม.ย. 2566 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 เม.ย. 2566 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 เม.ย. 2566 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ส
21 เม.ย. 2566 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 เม.ย. 2566 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยกรน้ำบาดาล
23 มิ.ย. 2566 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
7 มิ.ย. 2566 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 มิ.ย. 2566 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
30 มิ.ย. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยกรน้ำบาดาล
26 มิ.ย. 2566 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 มิ.ย. 2566 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 มิ.ย. 2566 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
30 มิ.ย. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้