รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2566_5
เรื่อง
นายบรรณวัชร ได้ลาภเสมอ ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพาน
ผู้ถวายฎีกา
นายบรรณวัชร ได้ลาภเสมอ
เลขที่หนังสือสำนักราช
พว 0206.14/ 1898
รายละเอียด
ด้วยนายบรรณวัชร ได้ลาภเสมอ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำแม่ตื่น บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเรื่องให้จังหวัดตากพิจารณา โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจริง สมควรช่วยเหลือราษฎรโดยการก่อสร้างสะพานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากออกแบบไว้แล้ว และมีความพร้อมในการดำเนินการ แต่ขาดงบประมาณ จึงอาจจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. กฟผ. หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 เม.ย. 2566
ปีงบประมาณ
2566
ประเภทฎีกา
อื่นๆ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
1 พ.ค. 2566 1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้