รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักนำ้
ผู้ถวายฎีกา
นายอดิศักดิ์ วิมานคีรี ผู้ใหญ่บ้านปางส่างคำ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/27406
รายละเอียด
นายอดิศักดิ์ วิมานคีรี ผู้ใหญ่บ้านปางส่างคำ หมู่ที่5 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักนำ้ เพื่อช่วยราษฎรบ้านปางส่างคำ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนนำ้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ต.ค. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 ต.ค. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 ต.ค. 2556 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
21 ต.ค. 2556 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. มล. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
22 ต.ค. 2556 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
24 ต.ค. 2556 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 พ.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
12 มี.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
10 ก.ย. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
30 พ.ค. 2557 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
14 มี.ค. 2557 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
10 ก.ย. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ต.ค. 2557 17
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิระพันธ์ ทวีวงศ์
2 ต.ค. 2557 17
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
2 ต.ค. 2557 17
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
10 มี.ค. 2558
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้