รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบนำ้พลังงานไฟฟ้า
ผู้ถวายฎีกา
นายวิรัตน์ อัมรนันท์ ผญบ.บ้านเก่าโรงช้าง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/29383
รายละเอียด
นายวิรัตน์ อัมรนันท์ ผญบ.บ้านเก่าโรงช้าง หมู่ที่1 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบนำ้พลังงานไฟฟ้าบริเวณบ้านหนองจิก เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเก่าโรงช้าง ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเป็นประจำทุกปี
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 พ.ย. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุทัยธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 พ.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 พ.ย. 2556 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 พ.ย. 2556 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ม.ล. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
12 พ.ย. 2556 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
14 พ.ย. 2556 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุทัยธานี
19 ธ.ค. 2556 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 เม.ย. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
4 เม.ย. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดอุทัยธานี
26 ธ.ค. 2556 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
8 ต.ค. 2558 131
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
4 เม.ย. 2560 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
28 ก.ย. 2561 383
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
4 ต.ค. 2561 387
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
4 ต.ค. 2561 387
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
7 ก.พ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้