รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_4
เรื่อง
ขอพระราชทานแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
พระชุม วรธมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่เลา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/31360
รายละเอียด
ด้วย พระชุม วรธมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่เลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
หนังสือสำนักราชลงวันที่
22 พ.ย. 2556
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
28 พ.ย. 2556 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
28 พ.ย. 2556 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 ธ.ค. 2556 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
4 ธ.ค. 2556 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ธ.ค. 2556 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 พ.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 พ.ค. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
30 มิ.ย. 2557 30
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
30 มิ.ย. 2557 30
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
30 มิ.ย. 2557 30
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
18 ก.ค. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้