รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้ห้วยเฮี้ย
ผู้ถวายฎีกา
นายเฉลียว นัยนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/34466
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ( นายเฉลียว นัยนา ) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้ห้วยเฮี้ย เพื่อช่วยราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย ซึ่งขาดนำ้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 มี.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
3 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ม.ค. 2557 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 ม.ค. 2557 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
มล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
9 ม.ค. 2557 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ม.ค. 2557 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
27 มี.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
24 มี.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
20 มี.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
12 มิ.ย. 2557 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
11 ส.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
28 พ.ค. 2557 43
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
21 มี.ค. 2557 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชลประทาน
16 มิ.ย. 2557 3
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
11 ส.ค. 2559 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
1 ก.ย. 2559 15
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิระพันธ์ ทวีวงศ์
1 ก.ย. 2559 15
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
1 ก.ย. 2559 15
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
17 มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้