รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_9
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ถวายฎีกา
นายทัย อ่ำทุ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1365
รายละเอียด
นายทัย อ่ำทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และปรับปรุงถนนลูกรังที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านแก่งเจ็ดแคว-อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแก่งเจ็คแคว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 ม.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พิษณุโลก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 ม.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
29 ม.ค. 2557 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์
29 ม.ค. 2557 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ม.ค. 2557 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
4 เม.ย. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
20 เม.ย. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
26 ก.พ. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 ก.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
21 เม.ย. 2558 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท
4 มี.ค. 2557 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 ก.ค. 2558 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 ส.ค. 2558 12
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
10 ส.ค. 2558 12
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
10 ส.ค. 2558 12
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
5 ต.ค. 2558
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้