รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_11
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ผู้ถวายฎีกา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/1841
รายละเอียด
องค์การรบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมแม่น้ำยม บ้ายไชยมาตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงทอง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านไชยามาตย์ ซึ่งประสบปัญหาแม่น้ำยมกัดเซาะตลิ่ง เป็นเหตุให้บ้านเรือนพังทลายและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย
หนังสือสำนักราชลงวันที่
23 ม.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
แพร่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
27 ม.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ม.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
28 ม.ค. 2557 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร- สุวรรณา
29 ม.ค. 2557 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
31 ม.ค. 2557 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 เม.ย. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
2 พ.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
3 ก.ย. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดแพร่
6 พ.ค. 2557 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
4 ก.ย. 2557 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
3 ต.ค. 2557 23
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิระพันธุ์ ทวีวงศ์
8 ต.ค. 2557 26
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
8 ต.ค. 2557 26
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
17 ต.ค. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้