รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายพรมา คำท้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทาน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/4255
รายละเอียด
นายพรมา คำท้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทาน หมู่ที่ 7 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 3 7 9 ตำบลสันดอนแก้ว ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
19 ก.พ. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
24 ก.พ. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 ก.พ. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 มี.ค. 2557 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.- จ
4 มี.ค. 2557 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 มี.ค. 2557 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
18 ก.ย. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
18 มี.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
28 ก.ย. 2558 7
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
25 มี.ค. 2562 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
4 ก.ค. 2562 74
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
4 ก.ค. 2562 74
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา
8 ก.ค. 2562 76
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
10 ก.ค. 2562 78
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
11 ต.ค. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
แจ้งจังหวัดลำปาง
12 พ.ย. 2562
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
12 พ.ย. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
อ่างแม่เสลียมพร้อมระบบส่งนำ้
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
อ่างแม่เสลียมพร้อมระบบส่งนำ้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้