รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_15
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย
ผู้ถวายฎีกา
นายทักษิณ จองปิ่นหย่า ราษฎร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/6217
รายละเอียด
ด้วย นายทักษิณ จองปิ่นหย่า ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลสันมะเค็ด ตำบลแม่อ้อ และตำบลดอยงาม อำเภอพาน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
6 มี.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 มี.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
12 มี.ค. 2557 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 มี.ค. 2557 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จิรพันธุ์
18 มี.ค. 2557 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 มี.ค. 2557 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 พ.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
19 พ.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ส.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย
19 พ.ค. 2557 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
13 ส.ค. 2557 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ต.ค. 2557 37
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
2 ต.ค. 2557 37
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
2 ต.ค. 2557 37
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้