รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_36
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ผู้ถวายฎีกา
นายสุวรรณ์ ชมชื่น สมาชิก อบต.
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/5161
รายละเอียด
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่ือง นายสุวรรณ์ ชมชื่น สมาชิก อบต. ป่าแป๋ และราษฎรบ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 และบ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จ้ังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 มิ.ย. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
20 มิ.ย. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 มิ.ย. 2557 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 มิ.ย. 2557 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จ
27 มิ.ย. 2557 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 มิ.ย. 2557 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
15 ส.ค. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
7 ส.ค. 2557 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 ส.ค. 2557 7
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ย. 2557 66
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.
7 พ.ย. 2557 66
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
7 พ.ย. 2557 66
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
27 พ.ย. 2557
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้