รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_44
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายอภิชัย คำขอด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/19743
รายละเอียด
ด้วย นายอภิชัย คำขอด อยู่บ้านเลขที่ 237 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ส.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงราย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ส.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ส.ค. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
19 ส.ค. 2557 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.จ.
21 ส.ค. 2557 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
21 ส.ค. 2557 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
16 ก.ย. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ต.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1
15 ต.ค. 2557 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
11 พ.ย. 2557 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 พ.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1 ต.ค. 2557 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1
15 ต.ค. 2557 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
11 พ.ย. 2557 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 พ.ค. 2558 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
31 ส.ค. 2558 80
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
31 ส.ค. 2558 80
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ส.ค. 2558 80
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
23 ก.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้