รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2557_45
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงราย
ผู้ถวายฎีกา
นายสุวรรณ วงศ์เครือ (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/19735
รายละเอียด
ด้วย นายสุวรรณ วงศ์เครือ อยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงราย เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลนาโป่ง ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์
หนังสือสำนักราชลงวันที่
13 ส.ค. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
14 ส.ค. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 ส.ค. 2557 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
18 ส.ค. 2557 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
18 ส.ค. 2557 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ส.ค. 2557 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 พ.ย. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ลป 0017.3 (ศดธ.)/พิเศษ 1551
28 ต.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0335/5431
2 เม.ย. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ทส1610.149/19765
31 ต.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ลป 0017.3 (ศดธ.)/พิเศษ 1551
3 พ.ย. 2557 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ กษ 0335/5431
8 เม.ย. 2558 4
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ที่ ทส1610.149/19765
6 พ.ย. 2561 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 พ.ย. 2561 22
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.นายลลิต ถนอมสิงห์
4 ธ.ค. 2561 25
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
6 ธ.ค. 2561 26
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
6 ธ.ค. 2561 26
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
11 ต.ค. 2562
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน/จังหวัด
12 พ.ย. 2562
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เชียงรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เมื่อวันที่ 9 ต.ค.62)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้