รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2557_21
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวปนัดดา แสนสุภา (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.3/23401
รายละเอียด
นางสาวปนัดดา แสนสุภา ราษฎรบ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 ก.ย. 2557
ปีงบประมาณ
2557
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
มุกดาหาร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2557 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
23 ก.ย. 2557 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ.ชัชชัย
23 ก.ย. 2557 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
23 ก.ย. 2557 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
25 พ.ย. 2557
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/8637
3 ต.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/8637
4 ต.ค. 2559 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
12 ต.ค. 2559 8
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินทวานนท์
17 ต.ค. 2559 11
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
17 ต.ค. 2559 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
29 พ.ค. 2560
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/1699
16 มิ.ย. 2560
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบปี 61)
12 ม.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้