รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2558_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
ผู้ถวายฎีกา
นายสง่า ศรีภา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.5/28034
รายละเอียด
นายสง่า ศรีภา ราษฎร หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสวีหนุ่ม อำเภอสวี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าหิน ตำบลปากแพรก ตำบลนาโพธิ์ ตำบลสวี ตำบลทุ่งระยะ และตำบลนาสัก ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 พ.ย. 2557
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ชุมพร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 พ.ย. 2557 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
5 พ.ย. 2557 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 พ.ย. 2557 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รก.รปร.ทปษ.ดนุชา สินธวานนท์
6 พ.ย. 2557 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 พ.ย. 2557 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 ม.ค. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดชุมพร 2 ธันวาคม 2557
8 ธ.ค. 2557 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ 28 กันยายน 2558
30 ก.ย. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 18 เมษายน 2559
22 เม.ย. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดชุมพร 2 ธันวาคม 2557
17 ธ.ค. 2557 7
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้ 28 กันยายน 2558
30 ก.ย. 2558 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 18 เมษายน 2559
25 เม.ย. 2559 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
8 ก.ย. 2559 98
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
8 ก.ย. 2559 98
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
8 ก.ย. 2559 98
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
28 ก.ย. 2559
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดชุมพร 12 ตุลาคม 2559
12 ต.ค. 2559
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 12 ตุลาคม 2559
12 ต.ค. 2559
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้