รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ซาง
ผู้ถวายฎีกา
พระมหาสว่าง เตชธมุโม เจ้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำลัด
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/5330
รายละเอียด
พระมหาสว่าง เตชธมุโม เจ้าสำนักสงฆ์บ้านน้ำลัด ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม้ซาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำลัด ตำบลม่วงเจ็ดต้น ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 ก.พ. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุตรดิตถ์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 มี.ค. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
3 มี.ค. 2558 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
3 มี.ค. 2558 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร- ดนุชา
5 มี.ค. 2558 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 มี.ค. 2558 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
6 มี.ค. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
27 ส.ค. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27 ส.ค. 2558 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2558 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
27 ส.ค. 2558 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
27 ส.ค. 2558 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
4 ต.ค. 2561 811
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. ดนุชา สินธวานนท์
4 ต.ค. 2561 811
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
4 ต.ค. 2561 811
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
19 ต.ค. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้