รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2558_25
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดงพะยอมพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสิงห์โต พิมเสน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/1502
รายละเอียด
นายสิงห์โต พิมเสน ราษรบ้านแม่ยะ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยดงพะยอมพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ตำบลเกาะตะเภา ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 ก.ค. 2558
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 ก.ค. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 ก.ค. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.ค. 2558 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. - ดนุชา สินธวานนท์
7 ก.ค. 2558 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 ก.ค. 2558 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
9 ก.ค. 2558
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ส.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ตก ๐๐๑๗.๓(ศดธ.)/๒๑๕๘
10 ก.ย. 2558 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
17 ก.พ. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11 ส.ค. 2558 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ตก ๐๐๑๗.๓(ศดธ.)/๒๑๕๘
10 ก.ย. 2558 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
18 ก.พ. 2559 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
28 มิ.ย. 2559 90
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
11 ก.ค. 2559 99
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
11 ก.ค. 2559 99
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
5 ก.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้