รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาจ้อม
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญยก ตุ้ยคำ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/27718
รายละเอียด
นายบุญยก ตุ้ยคำ ราษฎร หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผาจ้อม เพื่อช่วยเหลือราษฎร 3 ตำบล อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
4 พ.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
6 พ.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
6 พ.ย. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 พ.ย. 2558 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร ดนุชา
11 พ.ย. 2558 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 พ.ย. 2558 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
12 พ.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
26 ก.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
8 ก.พ. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
1 ส.ค. 2559 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
16 ก.พ. 2559 7
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 มี.ค. 2561 433
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
23 มี.ค. 2561 434
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 มี.ค. 2561 434
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
5 เม.ย. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมกิจการพิเศษ
5 เม.ย. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
-
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้