รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_4
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่คิ
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญเปี่ยง ลาภมาก
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/28938
รายละเอียด
นายบุญเปี่ยง ลาภมาก ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่คิ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 6 หมู่บ้าน ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 พ.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 พ.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 พ.ย. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 พ.ย. 2558 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
26 พ.ย. 2558 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 พ.ย. 2558 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
23 มิ.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
13 ม.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
26 ม.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
17 ก.พ. 2559 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบ
15 ส.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
19 ม.ค. 2559 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
30 ม.ค. 2560 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
29 ก.พ. 2559 9
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบ
24 ส.ค. 2559 8
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 เม.ย. 2560 51
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต ถนอมสิงห์
7 เม.ย. 2560 51
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร ดนุชา สินธวานนท์
10 เม.ย. 2560 52
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
12 เม.ย. 2560 54
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
27 ก.พ. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
22 มี.ค. 2561
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัด
22 มี.ค. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
ปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งนำ้
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
ปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งนำ้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้