รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2559_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างถนนลาดยาง
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญธรรม จ่นกลาง (ร.10)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.3/29861
รายละเอียด
นายบุญธรรม จ่นกลาง ราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 50 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านห้วยใหญ่ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรและก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
27 พ.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 พ.ย. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 ธ.ค. 2558 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ธ.ค. 2558 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ประสาท พาศิริ
2 ธ.ค. 2558 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ธ.ค. 2558 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
13 ม.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0702/12809
25 ธ.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/2295
10 มี.ค. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
นม 0017.1/33966
20 ธ.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0702/12809
28 ธ.ค. 2558 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/2295
11 มี.ค. 2559 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
นม 0017.1/33966
21 ธ.ค. 2560 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2561 33
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
2 ก.พ. 2561 33
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
6 ก.พ. 2561 35
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
7 ก.พ. 2563
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/408
13 ก.พ. 2563
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ร.10) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้