รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2559_3
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผู้ถวายฎีกา
พระอธิการบุญสม อหิงสโก (เปลี่ยนชื่อผู้ร้องเป็น นางสาวบังอร จงจิตร์กลาง)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.3/29981
รายละเอียด
พระอธิการบุญสม อหิงสโก เจ้าอาวาสวัดถั่วแปบ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาและคณะ ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านถั่วแปบ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและทำการเกษตร และก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
30 พ.ย. 2558
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
นครราชสีมา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 ธ.ค. 2558 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 ธ.ค. 2558 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 ธ.ค. 2558 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
4 ธ.ค. 2558 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 ธ.ค. 2558 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
13 ม.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0702/12809
25 ธ.ค. 2558 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/1638
23 ก.พ. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
นม 0017.1/33966
20 ธ.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0702/12809
28 ธ.ค. 2558 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/1638
24 ก.พ. 2559 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
นม 0017.1/33966
21 ธ.ค. 2560 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
17 ม.ค. 2561 21
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
23 ม.ค. 2561 25
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
23 ม.ค. 2561 25
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 ม.ค. 2561 25
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้