รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_10
เรื่อง
ขอพระราชทานให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โจ้(ห้วยหก)เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายสถาน ปากันสุข
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0010/0178
รายละเอียด
นายสถาน ปากันสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพระเยา มีหนังสือขอพระราชทานให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจ(ห้วยหก) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งผู้ฎีกาและกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยแม่ใจ(ห้วยหก) ได้เสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ใจต่อกรมชลประทานไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในแผนเตรียมความพร้อมของโครงการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเข้าแผนงานก่อสร้าง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
8 ม.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ม.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
13 ม.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
22 ม.ค. 2559 8
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
25 ม.ค. 2559 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
25 ม.ค. 2559 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
12 พ.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
14 มี.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
22 เม.ย. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
29 ก.ค. 2559 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
24 เม.ย. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
15 มี.ค. 2559 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
25 เม.ย. 2559 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้
1 ส.ค. 2559 2
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 พ.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 พ.ค. 2560 25
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
31 พ.ค. 2560 27
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 พ.ค. 2560 27
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
17 มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้