รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายคำ ยาทอง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล000804/2570
รายละเอียด
นายคำ ยาทอง ราษฎรหมู่ที่4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 5 หมู่บ้าน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
2 ก.พ. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 ก.พ. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
8 ก.พ. 2559 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.พ. 2559 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
15 ก.พ. 2559 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
15 ก.พ. 2559 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 มิ.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
6 มิ.ย. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบ
24 เม.ย. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
8 มิ.ย. 2559 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ชป ตอบ
1 พ.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
23 มิ.ย. 2560 44
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต
23 มิ.ย. 2560 44
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - ดนา
23 มิ.ย. 2560 44
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
26 มิ.ย. 2560 45
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
1 ส.ค. 2561
12.2
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
1 ส.ค. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน
14 ส.ค. 2561
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัด
14 ส.ค. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งนำ้
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งนำ้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้