รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวน
ผู้ถวายฎีกา
นางอุษณีย์ ถิ่นเจริญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/3963
รายละเอียด
นางอุษณีย์ ถิ่นเจริญ ราษฎรบ้านหลิม - ดง หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่าง ต.อมก๋อย ต.นาเกียน ต.สบโขง และต.ยางเปียง อ.อมก๋อย ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนด้านการสัญจรในช่วงฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 ก.พ. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 ก.พ. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 ก.พ. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 ก.พ. 2559 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ดนุชา สินธวานนท์
29 ก.พ. 2559 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
29 ก.พ. 2559 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 มี.ค. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
7 มี.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
7 มี.ค. 2559 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
11 มี.ค. 2559 5
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
11 มิ.ย. 2559 65
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 มี.ค. 2561 535
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
3 เม.ย. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้