รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2559_13
เรื่อง
โครงสร้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
นายอนุชาติ เหี้ยมหาญ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.2/4784
รายละเอียด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กปร. ได้แจ้งผลการพิจารณา กรณีนายอนุชาติ เหี้ยมหาญ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ว่าเห็นสมควรให้กรมชลประทานศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงฯไม่สามารถเก็บกักน้ำได้และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาให้เกษตรกรตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ก.พ. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ราชบุรี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 ก.พ. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
1 มี.ค. 2559 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
4 มี.ค. 2559 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร.
7 มี.ค. 2559 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 มี.ค. 2559 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
16 มิ.ย. 2559
6.2
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
17 มิ.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
25 พ.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
26 พ.ย. 2562 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 ก.ค. 2563 178
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ ลปร.
31 ก.ค. 2563 180
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
31 ก.ค. 2563 180
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้