รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_21
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่วอดพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายทัศน์ ยะฟู
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/7711
รายละเอียด
นายทัศน์ ยะฟู ราษฎรบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโปง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่วอดพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 มี.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 มี.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
30 มี.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
31 มี.ค. 2559 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ดนุชา สินธวานนท์
4 เม.ย. 2559 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
4 เม.ย. 2559 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 มิ.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
31 พ.ค. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
2 ก.ย. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 พ.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8 มิ.ย. 2559 7
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
6 ก.ย. 2559 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
18 พ.ค. 2560 6
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
19 ก.พ. 2561 203
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนธ์
2 มี.ค. 2561 212
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้