รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_28
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายชยพล แสนสิงห์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/10613
รายละเอียด
นายชยพล แสนสิงห์ ราษฎรบ้านเลขที่ 156/1 บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณตำบลยกกระบัตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอสามเงาซึ่งประสบอุทกภัยในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 พ.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ตาก
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
10 พ.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
10 พ.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
11 พ.ค. 2559 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ทปษ - ปวัตร์ นวะมะรัตน (ปฏิบัติราชการแทน)
11 พ.ค. 2559 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 พ.ค. 2559 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
7 ก.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
16 พ.ย. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4 ต.ค. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 ก.ย. 2560 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
11 ก.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
21 พ.ย. 2559 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4 ต.ค. 2559 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
11 ก.ย. 2560 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดตาก
15 ก.ค. 2559 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้