รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_30
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งส้าน พร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะ
ผู้ถวายฎีกา
นายเตี่ยม วังเวร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/11291
รายละเอียด
นายเตี่ยม วังเวร ราษฎรบ้านทุ่งส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งส้าน พร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านขอ ซึ่งประสบอุทกภัยในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
16 พ.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
18 พ.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
18 พ.ค. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
24 พ.ค. 2559 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ดนุชา สินธวานนท์
26 พ.ค. 2559 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 พ.ค. 2559 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 ก.ย. 2559
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
7 ก.พ. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้ตอบ
5 ต.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
5 ก.ค. 2559 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
14 ก.พ. 2560 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ป่าไม้ตอบ
6 ต.ค. 2560 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
8 ก.ค. 2559 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
10 พ.ย. 2560 26
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร - ลลิต ถนอมสิงห์
10 พ.ย. 2560 26
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร ดนุชา สินธวานนท์
13 พ.ย. 2560 27
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้