รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2559_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
พระสมพงษ์ ฐานธมโม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.3/12117
รายละเอียด
ด้วยพระสมพงษ์ ฐานธมโม เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าปิ่นคำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงกรพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างคลองส่งน้ำ บริเวณดอนย่านาง ตำบลนาขอ และบ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 พ.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สกลนคร
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
30 พ.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
31 พ.ค. 2559 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มิ.ย. 2559 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา สินธวานนท์
2 มิ.ย. 2559 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มิ.ย. 2559 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 ม.ค. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0314.09/125
24 ก.พ. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สน 0017.2/17996
4 ก.ย. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/12308
22 ธ.ค. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0314.09/125
24 ก.พ. 2560 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สน 0017.2/17996
5 ก.ย. 2560 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/12308
27 ธ.ค. 2560 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
29 ม.ค. 2561 27
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
19 ก.พ. 2561 42
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
20 ก.พ. 2561 43
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
20 ก.พ. 2561 43
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
28 มี.ค. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/1240
3 เม.ย. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
กรมชลประทานจะพิจารณาบรรจุแผนงานโครงการคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทง และโครงการแก้มลิงหนองกุดจิกไว้ในแผนงานปกติของกรมชลประทานต่อไป (ใช้งบปี 63)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้