รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_44
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำแก้มลิงหนองจีระ
ผู้ถวายฎีกา
นายถนอม วงศ์ใหญ่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/21687
รายละเอียด
นายถนอม วงศ์ใหญ่ ราษฎรบ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำแก้มลิงหนองจีระ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยไฟวัฒนา ต.ภูซาง ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
14 ก.ย. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
16 ก.ย. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
16 ก.ย. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
23 ก.ย. 2559 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ดนุชา
23 ก.ย. 2559 6
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
23 ก.ย. 2559 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
11 เม.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
29 พ.ย. 2559 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
14 พ.ย. 2559 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 ส.ค. 2560 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
5 ก.ย. 2560 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยานฯ
6 ธ.ค. 2559 5
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
18 พ.ย. 2559 5
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ก.ย. 2560 6
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
11 ก.ย. 2560 5
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
22 มี.ค. 2561 143
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
23 มี.ค. 2561 144
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
23 มี.ค. 2561 144
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้