รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตกวังครก
ผู้ถวายฎีกา
นายประภาษ ดุมวัน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/25694
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำตกวังครก เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ต.ค. 2559
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
25 ต.ค. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ต.ค. 2559 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 พ.ย. 2559 6
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร
2 พ.ย. 2559 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 พ.ย. 2559 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มี.ค. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
1 ก.ย. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
30 ม.ค. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
5 ต.ค. 2560 25
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
31 ม.ค. 2562 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
6 ส.ค. 2562 130
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนทน์
6 ส.ค. 2562 130
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
16 ส.ค. 2562 137
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
6 ก.ย. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้