รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2554_9
เรื่อง
ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ป่าไม้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ถวายฎีกา
พระพิศาลศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/14382
รายละเอียด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งผลพิจารณากรณี เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ขอพระราชทานน้อมเกล้า ฯ ถวายพื้นที่ป่า จำนวน 10,865 ไร่ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า สภาพพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เห็นควรอนุรักษ์และรักษาไว้ แต่ยังมีความขัดแย้งระหว่างวัดกับราษฎร เนื่องจากราษฎรได้บุกรุกพื้นที่ของวัดเขาศาลา ฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวก่อน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น บัดนี้ พระพิศาลศาสนกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ได้มีลิขิตขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอให้ทรงรับพื้นที่ป่าดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงว่า ได้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างวัดกับราษฎรเรียบร้อยแล้ว
หนังสือสำนักราชลงวันที่
15 ก.ย. 2554
ปีงบประมาณ
2554
ประเภทฎีกา
ด้านสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2554 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 ก.ย. 2554 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2554 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุวัฒน์ เทพอารักษ์
28 ก.ย. 2554 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
28 ก.ย. 2554 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
5 ต.ค. 2554
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.3/12875
13 ต.ค. 2554 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1613.03/24181
6 ม.ค. 2555 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.3/12875
17 ต.ค. 2554 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 1613.03/24181
9 ม.ค. 2555 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 ก.พ. 2555 23
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
7 ก.พ. 2555 23
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
7 ก.พ. 2555 23
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
17 พ.ค. 2555
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/1632
31 พ.ค. 2555
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการพื้นที่ป่าบริเวณวัดเขาศาลาอุตลฐานะจาโร (ดำเนินการปี 2556)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้