รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2552_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่และอ่างเก็บน้ำอ่าวเขาควาย
ผู้ถวายฎีกา
อบต.เกาะพยาม
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/1797
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่ และอ่างเก็บน้ำอ่าวเขาควาย เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ม.ค. 2552
ปีงบประมาณ
2552
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 ม.ค. 2552 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 ม.ค. 2552 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2552 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
2 ก.พ. 2552 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 ก.พ. 2552 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
26 ก.พ. 2552
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 9 ธันวาคม 2552
14 ธ.ค. 2552 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 9 ธันวาคม 2552
15 ธ.ค. 2552 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
15 ม.ค. 2553 25
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
15 ม.ค. 2553 25
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 ม.ค. 2553 25
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
31 พ.ค. 2553
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 7 มิถุนายน 2553
7 มิ.ย. 2553
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 7 มิถุนายน 2553
7 มิ.ย. 2553
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้