รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_7
เรื่อง
ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
ผู้ถวายฎีกา
นายบรรจบ สมศรี
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/4578
รายละเอียด
มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ (อ่างผาลาด) และระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร และขอพระราชทานความช่วยเหลือในการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรตำบลป่าซาง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
9 พ.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
พะเยา
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
15 พ.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 พ.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 พ.ค. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์
16 พ.ค. 2560 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 พ.ค. 2560 2
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
10 พ.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
3 ก.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
23 ก.พ. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดพะเยา
4 ก.ค. 2560 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
27 ก.พ. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้