รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2550_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม
ผู้ถวายฎีกา
อบต.บางหิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005/22309
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งสำนักงาน กปร. กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบางหิน ตำบลกะเปอร์ และตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
31 ต.ค. 2549
ปีงบประมาณ
2550
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 พ.ย. 2549 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ย. 2549 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ย. 2549 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
7 พ.ย. 2549 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 พ.ย. 2549 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มี.ค. 2550
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 14 กุมภาพันธ์ 2550
14 ก.พ. 2550 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2550
2 มี.ค. 2550 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 14 มีนาคม 2550 / กรมอุทยานฯ 22 มิถุนายน 2550
16 มี.ค. 2550 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 14 กุมภาพันธ์ 2550
15 ก.พ. 2550 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2550
6 มี.ค. 2550 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 14 มีนาคม 2550 / กรมอุทยานฯ 22 มิถุนายน 2550
20 มี.ค. 2550 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
5 เม.ย. 2550 15
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
5 เม.ย. 2550 15
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 เม.ย. 2550 15
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
24 พ.ค. 2550
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2550
13 มิ.ย. 2550
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 13 มิถุนายน 2550
13 มิ.ย. 2550
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
หากผลการศึกษามีความเหมาะสม เห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้