รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2550_13
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม
ผู้ถวายฎีกา
อบต.บางหิน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005/22309
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งสำนักงาน กปร. กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบางหิน ตำบลกะเปอร์ และตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
31 ต.ค. 2549
ปีงบประมาณ
2550
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 พ.ย. 2549 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 พ.ย. 2549 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ย. 2549 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
7 พ.ย. 2549 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
7 พ.ย. 2549 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
1 มี.ค. 2550
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 14 กุมภาพันธ์ 2550
14 ก.พ. 2550 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2550
2 มี.ค. 2550 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 14 มีนาคม 2550 / กรมอุทยานฯ 22 มิถุนายน 2550
16 มี.ค. 2550 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 14 กุมภาพันธ์ 2550
15 ก.พ. 2550 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2550
6 มี.ค. 2550 3
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทสจ.ระนอง 14 มีนาคม 2550 / กรมอุทยานฯ 22 มิถุนายน 2550
20 มี.ค. 2550 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
5 เม.ย. 2550 15
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
5 เม.ย. 2550 15
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 เม.ย. 2550 15
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
24 พ.ค. 2550
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2550 / จังหวัดระนอง 13 มิถุนายน 2550
13 มิ.ย. 2550
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
หากผลการศึกษามีความเหมาะสม เห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้