รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2549_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร.
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/7483
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำลำห้วยคลองรังแตน หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านรังแตนใต้ หมู่ที่ 11 บ้านรังแตนเหนือ หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 เม.ย. 2549
ปีงบประมาณ
2549
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 พ.ค. 2549 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 พ.ค. 2549 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 พ.ค. 2549 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายปกรณ์ สัตยวณิช
17 พ.ค. 2549 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 พ.ค. 2549 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
21 ก.ค. 2549
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2549
30 พ.ย. 2549 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 กุมภาพันธ์ 2550
20 ก.พ. 2550 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2549
4 ธ.ค. 2549 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 กุมภาพันธ์ 2550
22 ก.พ. 2550 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 เม.ย. 2550 30
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
5 เม.ย. 2550 33
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 เม.ย. 2550 33
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
21 มิ.ย. 2550
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 29 มิถุนายน 2550 / จังหวัดระนอง 29 มิถุนายน 2550
29 มิ.ย. 2550
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้