รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2549_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร.
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/7483
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมท่อส่งน้ำลำห้วยคลองรังแตน หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. เพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านรังแตนใต้ หมู่ที่ 11 บ้านรังแตนเหนือ หมู่ที่ 7 และบ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
28 เม.ย. 2549
ปีงบประมาณ
2549
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
4 พ.ค. 2549 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 พ.ค. 2549 3
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 พ.ค. 2549 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายปกรณ์ สัตยวณิช
17 พ.ค. 2549 9
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
17 พ.ค. 2549 9
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
21 ก.ค. 2549
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2549
30 พ.ย. 2549 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 กุมภาพันธ์ 2550
20 ก.พ. 2550 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรน้ำ 27 พฤศจิกายน 2549
4 ธ.ค. 2549 3
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 20 กุมภาพันธ์ 2550
22 ก.พ. 2550 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 เม.ย. 2550 30
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
5 เม.ย. 2550 33
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 เม.ย. 2550 33
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
21 มิ.ย. 2550
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 29 มิถุนายน 2550
29 มิ.ย. 2550
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 29 มิถุนายน 2550
29 มิ.ย. 2550
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้