รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2549_14
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ผู้ถวายฎีกา
นายลำเนา สังปริเมน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/9850
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายลำเนา สังปริเมน ราษฎรบ้านเลขที่ 126/3 หมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในพื้นที่บ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ 10 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 10 ตำบลลำเลียง ซึ่งประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 มิ.ย. 2549
ปีงบประมาณ
2549
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 มิ.ย. 2549 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
15 มิ.ย. 2549 9
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
16 มิ.ย. 2549 10
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
16 มิ.ย. 2549 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
16 มิ.ย. 2549 10
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
21 ก.ค. 2549
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 2 มีนาคม 2550
7 มี.ค. 2550 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 2 มีนาคม 2550
8 มี.ค. 2550 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
21 มี.ค. 2550 11
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
28 มี.ค. 2550 16
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
28 มี.ค. 2550 16
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
25 เม.ย. 2550
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 4 พฤษภาคม 2550
4 พ.ค. 2550
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 4 พฤษภาคม 2550
4 พ.ค. 2550
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้