รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2550_22
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกคลอง
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญลือ เงินทิพย์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/17380
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายบุญลือ เงินทิพย์ ราษฎรบ้านเลขที่ 1/11 หมู่ที่ 2 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกคลอง ความยาว 2,000 เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลราชกรูด ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากแหล่งน้ำตื้นเขิน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
11 ก.ย. 2550
ปีงบประมาณ
2550
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
13 ก.ย. 2550 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
14 ก.ย. 2550 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
17 ก.ย. 2550 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์
18 ก.ย. 2550 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
18 ก.ย. 2550 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
13 พ.ย. 2550
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 เมษายน 2551
9 เม.ย. 2551 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 เมษายน 2551
10 เม.ย. 2551 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
7 พ.ย. 2551 147
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
13 พ.ย. 2551 151
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
13 พ.ย. 2551 151
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
21 พ.ย. 2551
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้