รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2546_17
เรื่อง
โครงการก่อสร้างฝายคลองโป่งรวย
ผู้ถวายฎีกา
นายระวิ ภู่ทอง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/10135
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายระวิ ภู่ทอง ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายคลองโป่งรวย เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 3, 4, 6, 7 และ 10 ตำบลปากจั่น ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
18 มิ.ย. 2546
ปีงบประมาณ
2546
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
19 มิ.ย. 2546 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
24 มิ.ย. 2546 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 มิ.ย. 2546 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
27 มิ.ย. 2546 7
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 มิ.ย. 2546 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 18 พฤศจิกายน 2547
22 พ.ย. 2547 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 18 พฤศจิกายน 2547
24 พ.ย. 2547 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
21 ก.พ. 2548 66
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
28 ก.พ. 2548 71
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
28 ก.พ. 2548 71
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
6 ก.ย. 2548
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 14 กันยายน 2548
14 ก.ย. 2548
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 14 กันยายน 2548
14 ก.ย. 2548
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านโป่งรวยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้