รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_2
เรื่อง
ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอหนองแสง (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/7046
รายละเอียด
ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นั้น ราษฎรที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. ผลกระทบจากโครงการขุดลอกห้วยขอก บ้านนาชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และขอพระราชทานโครงก่อสร้างฝายถาวร ทดแทนฝยชั่วคราว 2. โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงเกษตรภายในโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 3. โครงการติดตั้งระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่แปลงการเกษตรภายในโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคอนแสง ตำบลลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ก.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุดรธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
31 ก.ค. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
4 ส.ค. 2560 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
10 ส.ค. 2560 9
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
11 ส.ค. 2560 10
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
11 ส.ค. 2560 10
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้